...

وبلاگ

انواع زمان در زبان انگلیسی (با 3 مثال برای هر زمان)

آموزش گرامر و جمله سازی از صفر - انواع زمان در زبان انگلیسی- زمان حال ساده در انگلیسی - زمان گذشته در انگلیسی - زمان آینده در انگلیسی
آموزش زبان

انواع زمان در زبان انگلیسی (با 3 مثال برای هر زمان)

 انواع زمان‌ در زبان انگلیسی: راهنمای جامع برای درک انواع زمان در زبان انگلیسی

 

زبان انگلیسی یکی از زبان‌های پیچیده و غنی است که دارای سیستم گرامری پیچیده‌ای است. یکی از جنبه‌های مهم گرامر این زبان، انواع زمان‌ در زبان انگلیسی است. یادگیری زمان فعل ها نقش مهمی در بیان زمان اتفاقات و واقعیات دارند. در این مقاله، به بررسی انواع زمان‌ در زبان انگلیسی  پرداخته و سعی شده است. بنابراین یک راهنمای جامع برای درک و استفاده از انواع زمان‌ در زبان انگلیسی ارائه شود.

انواع زمان در زبان انگلیسی:

1. زمان حال ساده (Present Simple):

زمان حال ساده برای بیان عمل‌ها یا واقعیت‌های ثابت و عمومی استفاده می‌شود. به عنوان مثال: “آفرود در کتابخانه مطالعه می‌کند.”

2. زمان حال استمراری (Present Continuous):

زمان حال استمراری برای بیان عملی استفاده می‌شود که در حال اتفاق افتادن است. به عنوان مثال: “در حال حاضر، ما به دانشگاه می‌رویم.”

3. زمان حال کامل (Present Perfect):

زمان حال کامل برای بیان عملی استفاده می‌شود که در گذشته انجام شده و ارتباطی با زمان حال دارد. به عنوان مثال: “من قبلاً این فیلم را دیده‌ام.”

4. زمان گذشته ساده (Past Simple):

زمان گذشته ساده برای بیان عمل‌ها یا واقعیت‌های گذشته استفاده می‌شود. به عنوان مثال: “دیروقت، او به مدرسه رفت.”

5. زمان گذشته استمراری (Past Continuous):

زمان گذشته استمراری برای بیان عملی استفاده می‌شود که در گذشته در حال انجام بوده است. به عنوان مثال: “در آن زمان، من در حال نوشتن نامه بودم.”

6. زمان گذشته کامل (Past Perfect):

زمان گذشته کامل برای بیان عملی استفاده می‌شود که قبل از یک عمل دیگر در گذشته اتفاق افتاده است. به عنوان مثال: “او پیش از آنکه به خانه برگردد، شام خورده بود.”

7. زمان آینده ساده (Future Simple):

زمان آینده ساده برای بیان عملی استفاده می‌شود که در آینده اتفاق خواهد افتاد. به عنوان مثال: “فردا من به تعطیلات می‌روم.”

8. زمان آینده استمراری (Future Continuous):

زمان آینده استمراری برای بیان عملی استفاده می‌شود که در زمان آینده در حال ادامه خواهد داشت. به عنوان مثال: “سال آینده در این زمان، من دارم به دانشگاه می‌روم.”

9. زمان آینده کامل (Future Perfect):

زمان آینده کامل برای بیان عملی استفاده می‌شود که در زمان آینده انجام شده و تا یک لحظه مشخص در آینده تکمیل می‌شود. به عنوان مثال: “تا آن زمان، من تمام کتب را خوانده خواهم داشت.”

فرمول هریک از انواع زمان در زبان انگلیسی:

حال ساده (Present Simple):

فرمول: Subject + Base Verb (s/es for third person singular)

مثال: She reads books every day.

حال استمراری (Present Continuous):

فرمول: Subject + To be (am/is/are) + Present Participle

مثال: They are playing football now.

حال کامل (Present Perfect):

فرمول: Subject + Have/has + Past Participle

مثال: I have seen that movie before.

گذشته ساده (Past Simple):

فرمول: Subject + Regular Verb (ed for regular verbs) / Irregular Verb

مثال: He visited London last summer.

گذشته استمراری (Past Continuous):

فرمول: Subject + Was/were + Present Participle

مثال: We were studying all night.

گذشته کامل (Past Perfect):

فرمول: Subject + Had + Past Participle

مثال: She had already finished her homework.

آینده ساده (Future Simple):

فرمول: Subject + Will + Base Verb

مثال: I will call you later.

آینده استمراری (Future Continuous):

فرمول: Subject + Will + be + Present Participle

مثال: They will be working at this time tomorrow.

آینده کامل (Future Perfect):

فرمول: Subject + Will + Have + Past Participle

مثال: By next year, he will have graduated.

با استفاده از این فرمول‌ها، می‌توانید به راحتی انواع زمان‌ در زبان انگلیسی را در جملات خود به کار ببرید.

English- انواع زمان در زبان انگلیسی

مثال برای هریک از انواع زمان در زبان انگلیسی: (زمان گذشته در انگلیسی)

گذشته کامل (Past Perfect):

 • She had already finished her homework.
 • By the time we arrived, they had already left.
 • Before the movie started, they had bought popcorn.

گذشته کامل (Past Perfect):

 • She had already finished her homework.
 • By the time we arrived, they had already left.
 • Before the movie started, they had bought popcorn.

گذشته کامل (Past Perfect):

 • She had already finished her homework.
 • By the time we arrived, they had already left.
 • Before the movie started, they had bought popcorn.

مثال برای هریک از انواع زمان در زبان انگلیسی: (زمان حال در انگلیسی)

حال کامل (Present Perfect):

 • I have visited Paris.
 • They have never seen such a beautiful sunset.
 • She has already eaten dinner.

حال استمراری (Present Continuous):

 • They are playing football now.
 • I am studying for my exams.
 • The kids are watching a movie.

حال ساده (Present Simple):

 • She reads books every day.
 • The sun rises in the east.
 • Cats love to play with yarn.

مثال برای هریک از انواع زمان در زبان انگلیسی: (زمان آینده در انگلیسی)

آینده کامل (Future Perfect):

 • By next year, he will have graduated.
 • In five years, we will have achieved our goals.
 • By the time she turns 30, she will have published five novels.

آینده استمراری (Future Continuous):

 • They will be working at this time tomorrow.
 • By this time next week, I will be traveling to Europe.
 • In the future, scientists will be exploring new frontiers in space.

آینده ساده (Future Simple):

 • I will call you later.
 • Tomorrow, they will visit the museum.
 • She will graduate next year.

زبان انگلیسی به عنوان یکی از زبان‌های گسترده جهان، دارای انواع و اقسام مختلفی است که هر یک به دلایل مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این انواع زبان در زبان انگلیسی شامل مکالمه‌ای، رسمی، ادبی، تخصصی، آکادمیک و به طور کلی محاوره‌ای هستند. هر کدام از این انواع دارای ویژگی‌ها، ساختارها و کاربردهای خاص خود هستند. زبان مکالمه‌ای برای ارتباطات روزمره و غیررسمی به کار می‌رود، درحالی‌که زبان رسمی برای نوشتارها و ارتباطات رسمی‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد. زبان ادبی در آثار هنری، داستان‌ها و شعرها به کار می‌رود و زبان تخصصی در حوزه‌هایی مانند علوم، فناوری، پزشکی و حقوق به‌کار می‌رود. زبان آکادمیک نیز برای مقالات علمی، پژوهش‌ها و آموزش دانشگاهی استفاده می‌شود. هر یک از این انواع زبان، با توجه به شرایط و مخاطبان مورد نظر، به کار گرفته می‌شوند و نقش مهمی در ارتباطات و تبادل اطلاعات دارند.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.