...

وبلاگ

دستور print در پایتون 3

دستور print در پایتون - پایتون -آموزش پایتون- python programming
برنامه نویسی پایتون

دستور print در پایتون 3

دستور print در پایتون: دروازه ای به دنیای خروجی

مقدمه:

در دنیای برنامه نویسی ،دستور print در پایتون حکم دروازه ای را دارد که اطلاعات را از تاریکی پردازش به روشنایی خروجی هدایت می کند. این دستور ساده، اما قدرتمند، کاربردهای فراوانی در برنامه های مختلف دارد. از چاپ ساده متن و اعداد گرفته تا اشکال زدایی پیچیده، print ابزاری ضروری در جعبه ابزار هر برنامه نویس پایتونی است.

کاربردهای دستور print در پایتون:

 • نمایش متن: ساده ترین کاربرد print، نمایش متن دلخواه در خروجی است.
 • چاپ متغیرها: می توان از print برای نمایش مقادیر متغیرها در هر نقطه از برنامه استفاده کرد.
 • اشکال زدایی: print ابزاری قدرتمند برای اشکال زدایی برنامه ها و ردیابی خطاها است.
 • فرمت دهی خروجی: می توان از print برای فرمت دهی خروجی و نمایش اطلاعات به صورت دلخواه استفاده کرد.
 • ایجاد گزارش: print می تواند برای ایجاد گزارش های متنی از عملکرد برنامه استفاده شود.

نحو استفاده از دستور print:

استفاده از دستور print بسیار ساده است. کافی است داخل پرانتز آن، متنی که می خواهید چاپ کنید را قرار دهید. برای مثال:

Python
print("سلام دنیا!")

این کد، متن “سلام دنیا!” را در خروجی چاپ می کند.

آرگومان های دستور print:

دستور print دارای چند آرگومان اختیاری است که می توان از آنها برای سفارشی سازی خروجی استفاده کرد:

 • sep: این آرگومان برای تعیین جداکننده بین مقادیر چاپ شده استفاده می شود.
 • end: این آرگومان برای تعیین کاراکتری که در انتهای خط چاپ می شود استفاده می شود.
 • file: این آرگومان برای تعیین فایلی که خروجی در آن چاپ می شود استفاده می شود.

نکاتی برای استفاده از دستور print:

 • می توان از چندین دستور print پشت سر هم برای چاپ اطلاعات مختلف در یک خط استفاده کرد.
 • می توان از عملوندهای جمع و ضرب برای ترکیب متن و متغیرها در داخل دستور print استفاده کرد.
 • می توان از توابع قالب بندی برای فرمت دهی دقیق تر خروجی استفاده کرد.

مثال های کاربردی:

 • نمایش متن و متغیر:
Python
name = "علی"
age = 20

print("نام:", name, "سن:", age)

این کد، متن “نام: ” و “سن: ” را به همراه مقادیر متغیرهای name و age چاپ می کند.

 • اشکال زدایی:
Python
# بررسی مقدار یک متغیر
x = 10

print("مقدار x:", x)

# بررسی نتیجه یک محاسبه
y = x + 5

print("مقدار y:", y)

این کد، مقادیر متغیرهای x و y را قبل و بعد از انجام یک محاسبه چاپ می کند تا به شما در ردیابی خطاها و اشکال زدایی برنامه کمک کند.

 • فرمت دهی خروجی:
Python
price = 1000000 # چاپ قیمت با جداکننده هزارگان
print("قیمت:", f"{price:,}")

# چاپ قیمت با دو رقم اعشار
print("قیمت:", f"{price:.2f}")

این کد، قیمت را با استفاده از توابع قالب بندی به صورت خواناتر چاپ می کند.

جمع بندی:

دستور print در پایتون ابزاری ساده، اما قدرتمند در پایتون است که برای چاپ اطلاعات در برنامه استفاده می شود. یادگیری نحوه استفاده از print به همراه آرگومان ها و توابع قالب بندی، به شما کمک می کند تا اطلاعات را به طور موثرتر، خواناتر و دقیق تر در برنامه های خود نمایش دهید.

منابع:

در دیگر آموزش های پایتون همراه ما باشید.

نصب کتابخانه در پایتون

10 تمرین با دستور print در پایتون:

1. چاپ متن ساده:

Python
print("Hello, world!")

2. چاپ متغیر:

Python
name = "Ali" 
print("My name is", name, ".")

3. جمع دو عدد:

Python
x = 10
y = 20
print("The sum of", x, "and", y, "is", x + y)"
, x + y)

4. استفاده از جداکننده:

Python
# چاپ اعداد با جداکننده هزارگان
price = 1000000
print("Price:", f"{price:,}")

5. استفاده از توابع قالب بندی:

Python
# چاپ قیمت با دو رقم اعشار
price = 1000.5678
print("Price:", f"{price:.2f}")

6. چاپ چند خط در یک خط:

Python
print("Name:", "Ali", sep=", ", end="; ") 
print("Age:", 20)

7. چاپ بدون newline:

Python
print("First time", end=" ") 
print("Second time")

8. چاپ به یک فایل:

Python
with open("output.txt", "w") as file:
print("This text will be printed to the output.txt file.", file=file)

9. استفاده از f-strings:

Python
name = "Ali" 
age = 20
print(f"My name is {name} and I am {age} years old.")

10. استفاده از raw strings:

Python
print(r"C:\Users\ali\Desktop\myfile.txt")

توضیحات:

 • در تمرین 1، یک متن ساده چاپ می شود.
 • در تمرین 2، مقدار یک متغیر چاپ می شود.
 • در تمرین 3، دو عدد جمع شده و نتیجه چاپ می شود.
 • در تمرین 4، از جداکننده برای خواناتر شدن اعداد استفاده می شود.
 • در تمرین 5، از توابع قالب بندی برای فرمت دهی دقیق تر قیمت استفاده می شود.
 • در تمرین 6، چند خط در یک خط چاپ می شود.
 • در تمرین 7، بدون newline چاپ می شود.
 • در تمرین 8، متن به یک فایل چاپ می شود.
 • در تمرین 9، از f-strings برای جایگذاری متغیرها در متن استفاده می شود.
 • در تمرین 10، از raw strings برای چاپ مسیر فایل بدون تفسیر کاراکترهای خاص استفاده می شود.

نکات:

 • می توانید از خلاقیت خود برای ایجاد تمرین های جدید با دستور print در پایتون استفاده کنید.
 • برای یادگیری بیشتر، به منابع آموزشی موجود در مورد دستور print در پایتون در اینترنت مراجعه کنید.

موفق باشید!

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.