...

کاردینالیتی در پایگاه داده

کاردینالیتی در پایگاه داده

کاردینالیتی

در ادامه به توضیح کاردینالیتی در پایگاه داده میپردازیم.

کاردینالیتی در پایگاه داده چیست؟

کاردینالیتی در پایگاه داده، به تعداد رابطه‌ها میان دو جدول در پایگاه داده اشاره دارد. به عنوان مثال، در یک پایگاه داده که دو جدول شامل جدول مشتریان و جدول سفارش‌ها وجود دارد، رابطه بین این دو جدول می‌تواند یک به یک، یک به چند یا چند به چند باشد.

در رابطه یک به یک، هر رکورد در جدول مشتریان فقط با یک رکورد در جدول سفارش‌ها متناظر است. در رابطه یک به چند، هر رکورد در جدول مشتریان می‌تواند با چندین رکورد در جدول سفارش‌ها متناظر باشد. در رابطه چند به چند، هر رکورد در جدول مشتریان می‌تواند با چندین رکورد در جدول سفارش‌ها متناظر باشد و برعکس.

در پایگاه داده، کاردینالیتی بسیار مهم است و به صورت خودکار توسط بسیاری از ابزارهای مدیریت پایگاه داده محاسبه می‌شود. این اطلاعات به ما کمک می‌کنند تا بتوانیم بهترین ساختار برای پایگاه داده خود را ایجاد کنیم و در نتیجه عملکرد بهتری را برای سامانه‌مان تضمین کنیم.

همچنین کاردینالیتی می‌تواند در طراحی برنامه‌های کاربردی نیز مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، اگر بخواهیم یک برنامه‌ی مدیریت مشتریان طراحی کنیم، می‌توانیم با استفاده از کاردینالیتی، رابطه‌ی مناسبی بین جدول مشتریان و جدول سفارش‌ها برقرار کنیم تا بهترین عملکرد را در برنامه‌ی خود داشته باشیم.

به عبارت دیگر  کاردینالیتی یک ارتباط حالت های زير را ممکن است داشته باشد:

• ارتباط یک به یک (1 : 1)
• ارتباط یک به چند (1 : m)
• ارتباط چند به چند (m : n)

روی یک نمودار ER اگر انتهای خط ارتباط مستقیم باشد نشان دهنده “يک” است و اگر چند شاخه باشد نشان دهنده “چند” است.

ارتباط يک به يک

ارتباط يک به يک (1:1) وقتی است که دقيقا يک نمونه از موجوديت A مربوط به دقيقا يک نمونه از موجوديت B شود.

مثال. به هر کارمند در يک شرکت يک دفتر اختصاص داده می شود. در هر دفتر فقط يک کارمند وجود دارد.

ارتباطات يک به چند

يک ارتباط يک به چند (1:n) وقتی است که يک نمونه از موجوديت A به چندين نمونه از موجوديت B مربوط شود اما برای هر نمونه موجود در B تنها يک نمونه از A وجود داشته باشد.

مثال. در یک رشته تعدادی دانشجو مطالعه می کند. هر دانشجو تنها می تواند در یک رشته درس بخواند.

ارتباطات چند به چند

ارتباط چند به چند (m : n) وقتی است که يک نمونه موجوديت A به چند نمونه موجوديت B مربوط شود و يک نمونه موجوديت در B به چند نمونه موجوديت در A مرتبط شوند.

مثال: هر استاد چند درس را ارائه می دهد و هر درس می تواند توسط چند استاد ارائه شود.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.