...

وبلاگ

کنایه چیست؟ توضیح 0 تا صدی

آرایه های ادبی - محمد حسین زنوزی - کنایه- آب در هاون کوبیدن کنایه از چیست- کنایه از آسمان-کنایه از اسمان
ادبیات

کنایه چیست؟ توضیح 0 تا صدی

قافیه و انواع آن-اهمیت قافیه- کنایه- آب در هاون کوبیدن کنایه از چیست- کنایه از آسمان-کنایه از اسمان

 

کنایه:

یکی از آرایه‌های ادبی است که در آن، سخنی به گونه‌ای گفته می‌شود که معنای ظاهری آن مقصود نیست، بلکه معنای دورتر و کنایی آن مد نظر است. کنایه در زبان فارسی از واژه‌ی عربی «کنایه» گرفته شده است که به معنای «پوشیده سخن گفتن» است.

تعریف کنایه

در اصطلاح ادبی، سخنی است که دارای دو معنای ظاهری و باطنی است و مقصود گوینده معنای باطنی است. برای معنای معنای ظاهری به عنوان قرینه‌ی صارفه، معنای باطنی را نمی‌رساند. به عبارت دیگر، قرینه‌ای وجود ندارد که نشان دهد معنای ظاهری سخن، معنای واقعی آن نیست.

انواع کنایه از نظر نقش مکنی‌عنه

از نظر نقش مکنی‌عنه، کنایه به سه دسته تقسیم می‌شود:

 • از موصوف

در این نوع کنایه، صفت یا ویژگی‌ای به چیزی نسبت داده می‌شود که در واقع، آن صفت یا ویژگی را ندارد. به عنوان مثال، در عبارت «دهانش بوی شیر می‌دهد»، صفت «شیر» به دهان شخص نسبت داده می‌شود، در حالی که در واقع، دهان شخص بوی شیر نمی‌دهد. این کنایه به معنای «کم سن و کم تجربه بودن» است.

 • از صفت

در این نوع کنایه، صفتی به چیزی نسبت داده می‌شود که دارای آن صفت است، اما این صفت در معنای کنایی آن به کار می‌رود. به عنوان مثال، در عبارت «دوستش را با جان خرید»، صفت «جان» به دوست نسبت داده می‌شود، اما در معنای کنایی به معنای «فدا کردن همه‌ی هستی» است.

 • از فعل یا مصدر

در این نوع ، فعل یا مصدری به چیزی نسبت داده می‌شود که در واقع، آن فعل یا مصدر را انجام نمی‌دهد. به عنوان مثال، در عبارت «از مرگ نمی‌ترسد»، فعل «ترسیدن» به شخص نسبت داده می‌شود، اما در معنای کنایی به معنای «جسارت و شجاعت داشتن» است.

انواع کنایه از نظر وضوح معنا

از نظر وضوح معنا، به دو دسته تقسیم می‌شود:

 • قریب

در این نوع ، ارتباط میان معنای ظاهری و باطنی آن به قدری نزدیک است که تشخیص معنای باطنی برای مخاطب چندان دشوار نیست. به عنوان مثال، در عبارت «دهانش بوی شیر می‌دهد»، ارتباط میان معنای ظاهری «بوی شیر» و معنای باطنی «کم سن و کم تجربه بودن» به قدری نزدیک است که تشخیص آن برای مخاطب چندان دشوار نیست.

 • بعید

در این نوع ، ارتباط میان معنای ظاهری و باطنی آن چندان نزدیک نیست و تشخیص معنای باطنی برای مخاطب دشوار است. به عنوان مثال، در عبارت «دلش برای وطن تنگ شده است»، ارتباط میان معنای ظاهری «تنگ شدن دل» و معنای باطنی «غم و اندوه برای وطن» چندان نزدیک نیست و تشخیص آن برای مخاطب دشوار است.

انواع کنایه از نظر واضح بودن

از نظر واضح بودن، آن را به سه دسته تقسیم می‌کنند:

 • تلویح

در این نوع ، معنای باطنی سخن به طور ضمنی و غیرمستقیم بیان می‌شود. به عنوان مثال، در عبارت «فلانی از این حرف‌ها زیاد می‌زند»، معنای باطنی «دروغگویی» به طور ضمنی و غیرمستقیم بیان شده است.

 • ایما

در این نوع ، معنای باطنی سخن با اشاره و ایما و اشاره بیان می‌شود. به عنوان مثال، در عبارت «فلانی چشم و گوشش را باز کند»، معنای باطنی «مراقبت کردن» با اشاره و ایما و اشاره بیان شده است.

 • رمز

در این نوع ، معنای باطنی سخن با استفاده از رمز و نشانه بیان می‌شود. به عنوان مثال، در عبارت «فلانی پرنده‌ی مهاجر است»، معنای باطنی «دوری از وطن» با استفاده از رمز و نشانه بیان شده است.

۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان

آرایه های ادبی کنکور

کاربرد آن در ادبیات فارسی

کنایه در ادبیات فارسی کاربردهای فراوانی دارد. از جمله کاربردهای آن در ادبیات فارسی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ایجاد زیبایی و تأثیرگذاری

کنایه یکی از آرایه‌های ادبی است که می‌تواند به متن ادبی زیبایی و تأثیرگذاری خاصی ببخشد. به عنوان مثال، در عبارت «با زبان خوش گربه را از لانه بیرون می‌آورند»، کنایه «زبان خوش» به معنای «معامله‌ی خوب» و «گربه را از لانه بیرون آوردن» به معنای «افراد را راضی کردن» است. استفاده از این آرایه در این جا، باعث زیبایی و تأثیرگذاری بیشتر عبارت شده است.

 • ایجاد ابهام و کنجکاوی

این آرایه می‌تواند باعث ایجاد ابهام و کنجکاوی در مخاطب شود. به عنوان مثال، در عبارت «از او خبری نیست»، کنایه «خبری نیست» به معنای «غایب بودن» است. استفاده از این کنایه، باعث ایجاد ابهام در مخاطب می‌شود و او را کنجکاو می‌کند تا بداند که چرا شخص مورد نظر غایب است.

 • ایجاد طنز و هزل

این آرایه می‌تواند برای ایجاد طنز و هزل نیز استفاده شود. به عنوان مثال، در عبارت «فلانی چشم و گوشش را باز کند»، کنایه «چشم و گوش باز کردن» به معنای «مراقبت کردن» است. استفاده از این آرایه در این عبارت، باعث ایجاد طنز شده است.

 • ایجاد تأکید و برجسته‌سازی

همچنین آرایه ای است که می‌تواند برای تأکید و برجسته‌سازی یک مفهوم نیز استفاده شود. به عنوان مثال، در عبارت «فلانی از این حرف‌ها زیاد می‌زند»، کنایه «از این حرف‌ها زیاد زدن» به معنای «دروغگویی» است. استفاده از این کنایه، باعث تأکید بر مفهوم «دروغگویی» شده است.

نمونه‌هایی از آن در ادبیات فارسی

در ادبیات فارسی، نمونه های فراوانی وجود دارد. از جمله نمونه‌های کنایه در ادبیات فارسی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • «زبان خوش گربه را از لانه بیرون می‌آورد» (کنایه از «معامله‌ی خوب»)
 • «با پای خود به آتش افتاد» (کنایه از «خودخواهی و نادانی»)
 • «چشم و گوشش را باز کند» (کنایه از «مراقبت کردن»)
 • «از این حرف‌ها زیاد می‌زند» (کنایه از «دروغگویی»)
 • «دلش برای وطن تنگ شده است» (کنایه از «غم و اندوه برای وطن»)
 • «دهانش بوی شیر می‌دهد» (کنایه از «کم سن و کم تجربه بودن»)
 • «از مرگ نمی‌ترسد» (کنایه از «جسارت و شجاعت داشتن»)

انواع کنایه از آسمان


آسمان یکی از عناصر طبیعی است که در ادبیات فارسی جایگاه ویژه‌ای دارد. آسمان به دلیل وسعت، بلندی و زیبایی، نمادی از مفاهیم گوناگونی در ادبیات فارسی است. از جمله کنایه‌های رایج از آسمان در ادبیات فارسی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

کنایه از موصوف

 • «آسمان به زمین آمد» (نشان از «وقوع حادثه‌ی بزرگ و غیرمنتظره»)
 • «آسمان به گریه افتاد» (نشان از «باریدن باران»)
 • «آسمان بر سرش خراب شد» (نشان از «وقوع مصیبت و بدبختی»)

کنایه از صفت

 • «آسمان‌خراش» (نشان از «ساختمان بلند»)
 • «آسمان‌جلوه» (نشان از «زیبا و باشکوه»)
 • «آسمان‌پیما» (نشان از «هواپیما»)

کنایه از فعل یا مصدر

 • «آسمان را به زمین آوردن» (نشان از «انجام کاری دشوار و غیرممکن»)
 • «آسمان را بر سر کسی کوبیدن» (نشان از «خشمگین شدن و قهر کردن با کسی»)
 • «آسمان را به زمین زدن» (نشان از «انجام کاری بسیار خوب و عالی»)

کنایه قریب

 • «آسمان از شادی به سرش زد» (نشان از «بسیار خوشحال شدن»)
 • «آسمان از گریه خیس شد» (نشان از «باریدن باران»)
 • «آسمان از غم تیره شد» (نشان از «غم و اندوه»)

کنایه بعید

 • «آسمان به زمین پیوست» (نشان از «وقوع حادثه‌ی بزرگ و غیرمنتظره»)
 • «آسمان به کف پای او افتاد» (نشان از «ذلت و خواری»)
 • «آسمان را به زمین زد» (نشان از «انجام کاری بسیار خوب و عالی»)

در ادامه، به چند نمونه از این آرایه رایج از آسمان در شعر فارسی اشاره می‌کنیم:

 • «آسمان به گریه می‌شد از غم هجرت یار» (حافظ)
 • «آسمان به زمین پیوست از غوغای کاروان» (سعدی)
 • «آسمان را به زمین زد از فرط شادی» (مولوی)

آسمان در ادبیات فارسی نمادی از مفاهیم گوناگونی است. از جمله مفاهیمی که آسمان در ادبیات فارسی با آن‌ها مرتبط است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • عظمت و بزرگی
 • زیبایی و شکوه
 • مقدسیت و پاکی
 • مرگ و نیستی
 • امید و آرزو

استفاده از نمونه های این آرایه رایج از آسمان در ادبیات فارسی، باعث زیبایی و تأثیرگذاری بیشتر متن ادبی شده است.

 
 

آب در هاون کوبیدن نشانه از چیست؟

جمله کنایی« آب در هاون کوبیدن» نشان از انجام کاری بیهوده و بی‌فایده دارد. در این جا، آب نماد تلاش و کوشش است و هاون نماد ابزاری است که برای کوبیدن استفاده می‌شود. بنابراین، آب در هاون کوبیدن، کاری بیهوده و بی‌فایده است که نتیجه‌ای ندارد.

در ادامه، به چند مثال از کنایی« آب در هاون کوبیدن» اشاره می‌کنیم:

 • «تلاش‌های او برای متقاعد کردن آن‌ها، آب در هاون کوبیدن بود.»
 • «این جلسه فقط آب در هاون کوبیدن بود.»
 • «او با این حرف‌ها فقط آب در هاون می‌کوبد.»

در شعر فارسی نیز از اصطلاح کنایی «آب در هاون کوبیدن» استفاده شده است. به عنوان مثال، سعدی در یکی از غزل‌های خود می‌گوید:

صبر کن و به امید باش که مراد آید

آب در هاون کوبیم تا بجوشد مراد

در این بیت، سعدی از اصطلاح کنایی «آب در هاون کوبیدن» برای بیان این مفهوم استفاده می‌کند که برای رسیدن به مراد باید صبور بود و تلاش کرد.

استفاده از جمله کنایی«آب در هاون کوبیدن» باعث زیبایی و تأثیرگذاری بیشتر متن شده است. این کنایه به خواننده یا شنونده می‌فهماند که انجام کاری بیهوده و بی‌فایده است و نتیجه‌ای ندارد.

اهمیت آرایه‌های ادبی در دروس مدرسه

آرایه‌های ادبی از جمله مباحث مهم و تأثیرگذار در درس‌های ادبیات فارسی، زبان فارسی و نگارش در مدرسه است. این آرایه‌ها به زیبایی و تأثیرگذاری متن کمک می‌کنند و می‌توانند به دانش‌آموزان کمک کنند تا مفهوم متن را بهتر درک کنند.

در درس ادبیات فارسی، آرایه‌های ادبی به دانش‌آموزان کمک می‌کنند تا:

 • معانی و مفاهیم متن را بهتر درک کنند.
 • نکات زیبایی‌شناختی متن را تشخیص دهند.
 • ارتباط میان اجزای متن را بهتر درک کنند.

در درس زبان فارسی، آرایه‌های ادبی به دانش‌آموزان کمک می‌کنند تا:

 • به درستی از واژه‌ها و ترکیب‌ها استفاده کنند.
 • جملات را به صورت زیبا و تأثیرگذار بنویسند.
 • ارتباط میان اجزای جمله را بهتر درک کنند.

در درس نگارش، آرایه‌های ادبی به دانش‌آموزان کمک می‌کنند تا:

 • متنی زیبا و تأثیرگذار بنویسند.
 • ارتباط میان اجزای متن را بهتر درک کنند.
 • خواننده را به ادامه‌ی مطالعه‌ی متن ترغیب کنند.

علاوه بر این، آرایه‌های ادبی می‌توانند به دانش‌آموزان کمک کنند تا:

 • خلاقیت و تخیل خود را پرورش دهند.
 • زبان فارسی را بهتر بشناسند.
 • درک بهتری از فرهنگ و تاریخ خود داشته باشند.

با توجه به اهمیت آرایه‌های ادبی، لازم است که دانش‌آموزان در دوره‌ی مدرسه به خوبی با انواع آرایه‌های ادبی آشنا شوند و نمونه‌های آن‌ها را در متون مختلف مطالعه کنند. همچنین، دانش‌آموزان باید تمرین‌های زیادی در زمینه تشخیص و تفسیر آرایه‌های ادبی انجام دهند.

آرایه‌های ادبی کنکور را با استاد زنوزی آسان بگیرید

آرایه‌های ادبی یکی از مباحث مهم و تأثیرگذار در درس ادبیات فارسی کنکور است. این آرایه‌ها به زیبایی و تأثیرگذاری متن ادبی کمک می‌کنند و می‌توانند به داوطلبان کنکور کمک کنند تا سؤالات این درس را با دقت و سرعت بیشتری پاسخ دهند.

تسلط بر آرایه‌های ادبی می‌تواند به داوطلبان کنکور کمک کند تا:

 • با خیال راحت بخوابند و نگران سؤالات آرایه‌های ادبی نباشند.
 • درک بهتری از متون ادبی داشته باشند و از خواندن آن‌ها لذت ببرند.
 • زبان فارسی را بهتر بشناسند و از آن به شکلی زیبا و تأثیرگذار استفاده کنند.

اما تسلط بر آرایه‌های ادبی کار آسانی نیست و نیاز به مطالعه و تمرین زیادی دارد. در این میان، دوره‌های آموزشی می‌توانند به داوطلبان کنکور کمک کنند تا در زمان کوتاه‌تری به تسلط بر آرایه‌های ادبی دست پیدا کنند.

دوره استاد زنوزی یکی از بهترین دوره‌های آموزشی آرایه‌های ادبی کنکور است. این دوره توسط استاد زنوزی، یکی از اساتید برجسته‌ی ادبیات فارسی، تدریس می‌شود.

در این دوره، استاد زنوزی به‌طور جامع و کاربردی به مباحث آرایه‌های ادبی می‌پردازد. او با استفاده از مثال‌های متعدد و روش‌های آموزشی جذاب، به داوطلبان کنکور کمک می‌کند تا به‌سرعت و به‌راحتی به آرایه‌های ادبی تسلط پیدا کنند.

برخی از مزایای دوره استاد زنوزی عبارتند از:

 • تدریس توسط استاد زنوزی، یکی از اساتید برجسته‌ی ادبیات فارسی
 • مباحث جامع و کاربردی
 • استفاده از مثال‌های متعدد
 • روش‌های آموزشی جذاب
 • ارائه‌ی جزوات و منابع آموزشی

اما مهم‌ترین مزیت این دوره، «راحتی» است.

در این دوره، استاد زنوزی به‌گونه‌ای تدریس می‌کند که داوطلبان کنکور احساس می‌کنند که آرایه‌های ادبی را قبلاً بلد بوده‌اند. او با استفاده از مثال‌های ملموس و کاربردی، مفاهیم آرایه‌های ادبی را به‌گونه‌ای ساده و قابل فهم توضیح می‌دهد که حتی داوطلبان کنکوری که در این مباحث مشکل دارند نیز بتوانند به‌راحتی آن‌ها را یاد بگیرند.

اگر به دنبال یک دوره‌ی آموزشی جامع و کاربردی برای تسلط بر آرایه‌های ادبی کنکور هستید که در آن احساس راحتی کنید، دوره استاد زنوزی بهترین گزینه برای شماست.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در دوره، به لینک زیر مراجعه کنید.

 

۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان

آرایه های ادبی کنکور

نکاتی مهم برای کنکور

 استراتژی‌های کامل برای مطالعه ادبیات در کنکور: راهنمای جامع برای موفقیت

 

درس ادبیات به یکی از اجزای اصلی آزمون کنکور تبدیل شده است و تسلط بر این درس اساسی برای داوطلبان است. این مقاله با هدف ارائه راهنمای جامع و به‌روز برای مطالعه ادبیات به منظور دستیابی به بهترین نتایج در کنکور، با تأکید بر راهکارهای سئو، تهیه شده است.

1. تحلیل کتب درسی: قبل از هر چیز، باید کتب درسی را به دقت مورد بررسی قرار داده و نکات کلیدی، شاخص‌ترین مضامین، و ساختار آن‌ها را تحلیل کنید. این تحلیل می‌تواند به شناخت بهتر موضوعات و آمادگی برای پرسش‌های احتمالی کمک کند.

2. برنامه‌ریزی زمانی: تدوین برنامه‌ریزی زمانی کامل و منظم برای مطالعه ادبیات امری حیاتی است. زمان‌بندی برنامه باید به گونه‌ای باشد که تمامی مباحث پوشش داده شود و به اندازه کافی وقت به مرور و تمرین اختصاص یابد.

3. تکنیک‌های خواندن فعال: خواندن فعال به معنای شناخت عمیق از متن‌هاست. سوالات خود را از قبل مطالعه مطرح کرده و در حین خواندن، به دنبال پاسخ‌های آن‌ها بگردید. این تکنیک باعث افزایش درک شما از مطالب می‌شود.

4. استفاده از منابع متنوع: برای آمادگی بهتر، از منابع متنوعی استفاده کنید. علاوه بر کتب درسی، به خواندن شعر، داستان، نمایشنامه و کتب ادبیات خارجی نیز توجه داشته باشید.

5. آزمون‌های شبیه‌سازی: حل آزمون‌های شبیه‌سازی به شما اطمینان از نحوه سوالات و مدت زمان مطالعه شده می‌دهد. این آزمون‌ها را به صورت دوره‌های متنوع اجرا کنید تا با شرایط واقعی آشنا شوید.

6. گروه مطالعه: تشکیل گروه‌های مطالعه با دیگر داوطلبان می‌تواند به تبادل نظر و حل مشکلات مشترک کمک کند. این گروه‌ها باعث افزایش تعامل و یادگیری مشترک می‌شوند.

7. استفاده از فناوری: از منابع دیجیتالی و نرم‌افزارهای آموزشی برای جلب توجه و ارتقاء مطالعه استفاده کنید. ویدیوها، آزمون‌های تعاملی و منابع دیجیتال می‌توانند مطالعه را جذاب‌تر کنند.

8. نکات گرامری و ادبی: توجه به نکات گرامری و ادبی ضروری است. این موارد می‌توانند نقاطی اضافی در آزمون به شما اضافه کنند.

9. مرور دوره‌های قبلی: مطالب گذشته را به صورت دوره‌های مکرر مرور کنید. این کار باعث بهتر شدن یادگیری و استفاده از تجربیات قبلی خواهد بود.

10. تناسب اجتماعی و استراحت: تعادل بین مطالعه و تناسب اجتماعی ضروری است. زمانی برای استراحت و تفریح در برنامه خود قرار دهید تا انرژی شما بهتر حفظ شود.

 

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.