...

5 نکته بسیار مهم از دستگاه لنفی

5 نکته بسیار مهم از دستگاه لنفی

دستگاه لنفاوی چیست؟

دستگاه لنفاوی یا سیستم لنفاوی، یک سیستم بافتی است که در بدن انسان وجود دارد. این سیستم شامل سلول‌های لنفاوی، عروق لنفاوی، بافت‌های لنفاوی و ارگان‌های لنفاوی است که در کنترل سیستم ایمنی بدن نقش دارند.

دستگاه لنفاوی نقش مهمی در جذب و تصفیه مایع لنفا، جذب مولکول‌های بزرگ مانند پروتئین‌ها و باکتری‌ها از بافت‌ها، حفظ تعادل سیالات بدن و مقابله با عفونت‌ها دارد. همچنین، این سیستم مسئول انتقال چربی‌های گوارشی به خون و نگهداری از تعادل فشار خون است.

دستگاه لنفاوی از دو بخش اصلی تشکیل شده است: بخش اول، شامل شبکه پیچیده‌ای از عروق لنفاوی است که مایع لنفا را از بافت‌های بدن جمع‌آوری کرده و به ارگان‌های لنفاوی انتقال می‌دهد. بخش دوم، شامل ارگان‌های لنفاوی است که شامل لوزه‌های دو طرفه، آدنوئید، محیط لنفاوی معده و روده، طحال و تیموس است.

ارگان‌های لنفاوی نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی دارند. هر گونه باکتری، ویروس یا سلول سرطانی که وارد بدن شود، توسط سلول‌های لنفاوی شناسایی شده و باعث تولید آنتی‌بادی‌ها و سلول‌های ایمنی می‌شوند که برای مقابله با آن ها وارد مبارزه می‌شوند.

دستگاه لنفاوی پس از ایجاد یک عفونت، به عنوان یکی از اولین نقاط تاثیرگذار در مقابله با عفونت عمل می‌کند. با افزایش فشار و تورم در بافت‌ها، مایع لنفا همزمان با باکتری‌ها و ویروس‌ها از بافت‌ها حذف می‌شود. در این حالت، ارگان‌های لنفاوی به عنوان یک پایگاه مهم در تولید سلول‌های ایمنی و تقویت سیستم ایمنی بدن عمل می‌کنند.

در کل، دستگاه لنفاوی یک سیستم پیچیده و حیاتی است که در کنترل سیستم ایمنی، جذب لنفا، تصفیه مایع لنفا، حفظ تعادل سیالات بدن و مقابله با عفونت‌ها نقش مهمی دارد. به همین دلیل، حفظ سلامت و عملکرد صحیح این سیستم برای حفظ سلامت و بهبود بیماری‌های مختلف بسیار مهم است.

 

یادداشت زیستی دستگاه لنفی:

اندام های لنفی: لوزه ها، تیموس، طحال، آپاندیس و مغز استخوان

دستگاه لنفی: شامل لنف، رگ های لنفی، مجاری لنفی، گره های لنفی و اندام های لنفی

کار:

1.تصفیه و بازگرداندن آب و مواد دیگری است که از مویرگ ها به فضای میان بافتی نشت پیدا می کنند و به مویرگ ها برنمی گردند (کار اصلی)

2.انتقال چربی های جذب شده از دیوارۀ رودۀ باریک به خون

3.از بین بردن میکروب های بیماری زا و یاخته های سرطانی

لنف:

+لنف مایعی تشکیل شده از مواد متفاوت و گویچه های سفید است.

+افزایش قابل توجه ← در جریان ورزش و بعضی بیماری ها

+بعد از عبور از مویرگ ها و رگ های لنفی از طریق دو رگ بزرگ لنفی به نام مجرای لنفی به سیاهرگ های زیر ترقوه ای چپ و راست می ریزد←لنف پس از تصفیه شدن به دستگاه گردش خون برمی گردد (شکل 15)

 

منبع: زیست یاد

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.