...

دسته بندی: آموزش زبان

آموزش گرامر و جمله سازی از صفر - انواع زمان در زبان انگلیسی- زمان حال ساده در انگلیسی - زمان گذشته در انگلیسی - زمان آینده در انگلیسی

انواع زمان در زبان انگلیسی (با 3 مثال برای هر زمان)

 انواع زمان‌ در زبان انگلیسی: راهنمای جامع برای درک انواع زمان …

ادامه مطلب

بهترین مدرس خصوصی زبان انگلیسی

  عنوان: فاطمه دهقانی نیری – بهترین مدرس خصوصی زبان انگلیسی …

ادامه مطلب

Konjunktiv 1

هرگاه بخواهیم از طرف رادیو، روزنامه، اخبار، یک شخص و.. مطلب …

ادامه مطلب
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.