...

دسته بندی: زبان آلمانی

Konjunktiv 1

هرگاه بخواهیم از طرف رادیو، روزنامه، اخبار، یک شخص و.. مطلب …

ادامه مطلب
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.