...

دسته بندی: ادبیات

آرایه های ادبی - محمد حسین زنوزی - کنایه- آب در هاون کوبیدن کنایه از چیست- کنایه از آسمان-کنایه از اسمان

کنایه چیست؟ توضیح 0 تا صدی

  کنایه: یکی از آرایه‌های ادبی است که در آن، سخنی …

ادامه مطلب

تشبیه چیست؟ از 0 تا 100

-25% همه سطح‌ها آرایه های ادبی کنکور محمد حسین زنوزی ۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان …

ادامه مطلب
قافیه و انواع آن

قافیه و انواع آن با 2 تعریف

قافیه در زبان فارسی قافیه یکی از عناصر مهم شعر فارسی …

ادامه مطلب
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.