...

1-راهبرد رسم شکل

2-راهبرد الگوسازی

3-راهبرد حذف حالت های نامطلوب

4-راهبرد الگویابی

5-راهبرد حدس و آزمایش

6-راهبرد زیر مسئله

7-راهبرد حل مسئله ساده تر

هیچ پیوستی یافت نشد
هیچ پیوستی یافت نشد
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.