...

وبلاگ

Konjunktiv 1

آموزش زبان زبان آلمانی

Konjunktiv 1

هرگاه بخواهیم از طرف رادیو، روزنامه، اخبار، یک شخص و.. مطلب یا موضوعی را نقل قول کنیم، آنگاه باید فعل ما به حالت Konjunktiv 1 تبدیل شود.

مثال:

می گویند که آن شهر زیباست…

اخبار میگفت…

شنیدم که  (فلان شخص) میگفت…

Konjunktiv 1 (جملات نقل قولی)، به سه زمان تقسیم می شوند:

  • گذشته
  • حال
  • آینده

بهترین روش و ساده ترین راه برای ساختن Konjunktiv 1 استفاده از حرف ربط dass است.

مثال:

.Ich habe gehört,dass Monika in diesem Büro arbeite

شنیده ام که مونیکا در این اداره کار می کند.

 

همانطور که می بینید بخش اول جمله گذشته کامل است ( من شنیده ام ) و بعد از آن حرف ربط ( dass ) آمده و هرگاه dass بیاید ، آنگاه فعل اصل جمله را به انتهای همان بخش مربوطه میبرد ، درست همانند فارسی که هرگاه ما از dass استفاده میکنیم ، فعل اصلی جمله به انتهای جمله میرود.

نکته : در مثال بالا فعل arbeiten در به Konjunktiv 1 رفته است.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.