...

برچسب: آب در هاون کوبیدن کنایه از چیست

آرایه های ادبی - محمد حسین زنوزی - کنایه- آب در هاون کوبیدن کنایه از چیست- کنایه از آسمان-کنایه از اسمان

کنایه چیست؟ توضیح 0 تا صدی

  کنایه: یکی از آرایه‌های ادبی است که در آن، سخنی …

ادامه مطلب
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.