...

برچسب: قافیه

قافیه و انواع آن

قافیه و انواع آن با 2 تعریف

قافیه در زبان فارسی قافیه یکی از عناصر مهم شعر فارسی …

ادامه مطلب
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.